Algemene Voorwaarden Excellent Zorgontwikkeling

01-12-2022 

Definities

In deze Algemene Voorwaarden (hierna te noemen: “deze Voorwaarden”) van Excellent Zorgontwikkeling hebben de onderstaande begrippen de volgende betekenis:

 1. Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Partijen met betrekking tot de Dienstverlening van Excellent Zorgontwikkeling (waaronder o.a. door Opdrachtgever geaccepteerde Offertes en verwerkersovereenkomsten).
 2. Opdrachtgever: iedere rechtspersoon, met wie Excellent Zorgontwikkeling een rechtsverhouding aangaat en/of is aangegaan inzake het leveren van haar Dienstverlening.
 3. Excellent Zorgontwikkeling: de eenmanszaak Excellent Zorgontwikkeling (Kamer van Koophandel registratienummer: 82553548).
 4. Intellectueel eigendom: verzamelnaam van alle immateriële rechten op de Dienstverlening en het online Platform van Excellent Zorgontwikkeling, waaronder begrepen maar niet beperkt tot merken en auteursrechten.
 5. Inlogaccount: uniek account per Gebruiker om gebruik te kunnen maken van onze Dienstverlening, onder meer via het Platform.
 6. Opdrachtbevestiging: de bevestiging van Opdrachtgever aan Excellent Zorgontwikkeling tot het aangaan van een Overeenkomst ter zake van de Dienstverlening.
 7. Partijen/Partij: Opdrachtgever en/of Excellent Zorgontwikkeling.
 8. Platform: de online leeromgeving van Excellent Zorgontwikkeling waartoe de Gebruiker en Opdrachtgever toegang hebben middels een Inlogaccount.
 9. Offerte: iedere aanbieding en/of opgave door Excellent Zorgontwikkeling aan Opdrachtgever met betrekking tot het leveren van enige Dienstverlening of product, waaronder het leveren van online diensten en aanverwante onderwerpen.
 10. Dienstverlening: alle door of namens Excellent Zorgontwikkeling te leveren diensten, zoals het leveren van online toegang tot het Platform, die als doel hebben het toegankelijk maken van online opleidingsmaterialen en het beheren daarvan via de online leeromgeving van Excellent Zorgontwikkeling en haar partners.
 11. Gebruiker: persoon in dienst van of anderszins werkzaam binnen de organisatie van Opdrachtgever welke in bezit is van een persoonlijk Inlogaccount teneinde gebruik te maken van de online leeromgeving van Excellent Zorgontwikkeling en haar partners.

Toepasselijkheid

1.1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle Offertes, en Overeenkomsten en uitvoeringen daarvan. Van deze Voorwaarden kan alleen worden afgeweken met voorafgaande schriftelijke toestemming van Excellent Zorgontwikkeling dan wel bij schriftelijke overeenkomst daarover tussen Excellent Zorgontwikkeling en Opdrachtgever.

Voorwaarden Dienstverlening

2.1 Het gebruik van de Dienstverlening van Excellent Zorgontwikkeling is voorbehouden aan geautoriseerde Gebruikers.

2.2 Voor iedere Gebruiker dient door Opdrachtgever een separaat persoonlijk Inlogaccount te worden aangemaakt.

2.3 Delen van Inlogaccounts is niet toegestaan. Excellent Zorgontwikkeling aanvaart geen aansprakelijkheid voor eventuele verliezen of schade die ontstaan als gevolg van het delen van accountgegevens door de Gebruiker. Als de Gebruiker een gedeelde computer gebruikt, is het raadzaam om de accountgegevens van Gebruiker niet op te slaan in de internetbrowser.

2.4 Als de Gebruiker reden heeft om aan te nemen dat accountgegevens zonder toestemming door een andere persoon zijn verkregen, dient Gebruiker onmiddellijk contact met Excellent Zorgontwikkeling op te nemen om het account op te schorten en eventueel ongeautoriseerd gebruik te annuleren. Houd er rekening mee dat betalingen alleen kunnen worden geannuleerd vanaf het moment dat het inlogaccount is opgeschort. In het geval dat ongeoorloofde gebruik aanvangt voordat Gebruiker ons op de hoogte heeft gesteld van het ongeoorloofde karakter van het gebruik, dan wordt het gebruik in rekening gebracht voor een periode die start vanaf het begin van de dienstverlening tot de datum waarop u ons op de hoogte hebt gesteld.

2.5 Excellent Zorgontwikkeling of Opdrachtgever kan het account van Gebruiker beëindigen. Als Excellent Zorgonwikkeling uw account beëindigd, wordt Opdrachtgever per e-mail op de hoogte gebracht en wordt er uitleg gegeven over de beëindiging. Niettegenstaande het voorgaande behoudt Excellent Zorgontwikkeling zich het recht voor om te beëindigen zonder opgaaf van redenen.

2.6 In geval van constatering van misbruik van Inlogaccounts en/of van langdurige of veelvuldige overtreding van het bepaalde in dit artikel, behoudt Excellent Zorgontwikkeling zich het recht voor om de levering van de Dienstverlening op te schorten of te ontbinden onverminderd het recht om schadevergoeding te vorderen. In dat geval heeft de Opdrachtgever geen recht op enige compensatie.

2.7 Excellent Zorgontwikkeling verstrekt geen garanties met betrekking tot de werking van de online leeromgeving op de (computer)systemen en netwerken van Opdrachtgever en haar Gebruikers.

2.8 Excellent Zorgontwikkeling spant zich te allen tijde volledig in om de levering van de Excellent Zorgontwikkeling Dienstverlening op een optimale wijze uit te voeren. Mocht op enig moment sprake zijn van onderbreking in de levering, geeft dit Opdrachtgever géén recht op (gedeeltelijke) restitutie of korting. Tevens is Opdrachtgever in dat geval niet gerechtigd tot verrekening en/of opschorting van haar betalingsverplichtingen jegens Excellent Zorgontwikkeling.

2.9 Excellent Zorgontwikkeling is gerechtigd om het aanbod en de inhoud van haar Dienstverlening of delen daarvan aan te passen ter verbetering van de kwaliteit van de Dienstverlening. Opdrachtgever heeft in dat geval geen recht op restitutie of korting.

Verplichtingen van Opdrachtgever

3.1 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de aan Excellent Zorgontwikkeling verstrekte gegevens, het gebruik van de Dienstverlening en het vertrouwelijk houden van de toegang daartoe. Opdrachtgever verplicht zich de Dienstverlening te gebruiken binnen de grenzen van het bepaalde in de Overeenkomst, deze Voorwaarden en de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

3.2 Opdrachtgever is verantwoordelijk om de Inlogaccounts te beheren. In geval van uitdiensttreding van medewerkers van Opdrachtgever, dient toegang tot de Dienstverlening van Excellent Zorgontwikkeling te worden ontzegd, in het bijzonder door het stopzetten van het Inlogaccount.

3.3 Opdrachtgever garandeert dat de aan Excellent Zorgontwikkeling verstrekte gegevens in alle opzichten correct en volledig zijn.

3.4 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de tijdige aanlevering van de gegevens die benodigd zijn voor de uitvoering van de Dienstverlening door Excellent Zorgontwikkeling.

3.5 Opdrachtgever wijst een vast contactpersoon aan binnen de organisatie als aanspreekpunt voor Excellent Zorgontwikkeling, o.a. voor de toewijzing en intrekking van inlogaccounts.

3.6 Het is Opdrachtgever niet toegestaan de door Excellent Zorgontwikkeling verstrekte gegevens en Dienstverlening (geheel of gedeeltelijk) aan derden anders dan Gebruikers, te verhuren, verkopen of op andere wijze ter beschikking te stellen of te commercialiseren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Excellent Zorgontwikkeling.

3.7 De verplichting van het betalen van vergoedingen door Opdrachtgever blijft van toepassing, ongeacht het daadwerkelijke gebruik van de Excellent Zorgontwikkeling Dienstverlening door Opdrachtgever en diens Gebruikers.

Betaling en vergoeding

4.1 De facturen worden toegezonden per e-mail en de gefactureerde bedragen bevatten van toepassing zijnde verkoopbelasting en BTW.

4.2 Excellent Zorgontwikkeling hanteert een betalingstermijn van 30 dagen, tenzij anders overeengekomen.

4.3 Acties en kortingen (afgezien van staffelkorting) zijn,  tenzij anders overeengekomen, eenmalig. Iedere Overeenkomst wordt bij verlenging van rechtswege verlengd als een Overeenkomst waarop geen acties en/of kortingen van toepassing zijn.

4.4 Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet voldoet op de betaaldatum als omschreven onder lid 4.2 van dit artikel is Excellent Zorgontwikkeling gerechtigd de toegang tot de Dienstverlening per direct en zonder voorafgaande notificatie op te schorten. Indien Opdrachtgever na herinnering en aanmaning het verschuldigde bedrag opnieuw niet voldoet, volgt ingebrekestelling, waarbij Opdrachtgever over het openstaande bedrag de toepasselijke wettelijke rente verschuldigd is en tevens gehouden is tot het voldoen van de buitengerechtelijke incassokosten. Bij ingebrekestelling heeft Excellent Zorgontwikkeling tevens het recht de Overeenkomst met Opdrachtgever te beëindigen met onmiddellijke ingang, dit onverlet de plicht van Opdrachtgever om aan zijn betalingsverplichtingen jegens Excellent Zorgontwikkeling te voldoen.

4.5 Excellent Zorgontwikkeling is gerechtigd per aanvang van een nieuwe contractperiode de op dat moment geldende vergoeding(en), prijzen en tarieven aan te passen gebaseerd op de prijsindex CPI en DPI van het CBS.

4.6 Excellent Zorgontwikkeling behoudt zich het recht voor 20% van het de geoffreerde aantallen in rekening te brengen. De maximale afname is gebaseerd op de pakketvorm en staat weergegeven in de offerte.   

Vertrouwelijkheid, Intellectuele eigendomsrechten

5.1 Excellent Zorgontwikkeling zal vertrouwelijk omgaan met alle gegevens die zij in het kader van de Overeenkomst met de Opdrachtgever verwerkt.

5.2 Van lid 1 van dit artikel mag uitsluitend worden afgeweken, indien:
I) de informatie al algemeen bekend was voorafgaand aan het afsluiten van de Overeenkomst;
II) voorafgaand schriftelijke toestemming van de betreffende Partij voor een dergelijke, specifieke afwijking is verkregen;
III) die informatie als gevolg van een daartoe strekkend bevoegd gegeven bevel of gerechtelijke uitspraak openbaar gemaakt moet worden in welk geval betreffende Partij de andere Partij vooraf op de hoogte zal stellen, tenzij dat wettelijk of op grond van het bevoegd gegeven bevel of de betreffende gerechtelijke uitspraak verboden is.

5.3 Alle rechten van Intellectueel eigendom op de Dienstverlening, het Platform en bijbehorende online opleidingsmaterialen berusten uitsluitend bij Excellent Zorgontwikkeling en/of haar licentiegevers. Niets in deze Voorwaarden impliceert een overdracht van Intellectuele eigendomsrechten.

5.4 Het is Opdrachtgever niet toegestaan de programmatuur en/of content van de Dienstverlening van Excellent Zorgontwikkeling te reproduceren, over te dragen en/of anderszins te gebruiken c.q. beschikbaar te stellen op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Excellent Zorgontwikkeling.

5.5 De bepalingen van dit artikel blijven ook na de beëindiging van de Overeenkomst van kracht.

Einde van de overeenkomst

6.1. Tenzij in de Overeenkomst anders is bepaald, wordt de Overeenkomst aangegaan voor een periode van één (1) jaar vanaf de datum van totstandkoming ervan (de “Initiële Duur”), waarna de Overeenkomst stilzwijgend wordt verlengd met opvolgende periodes van één (1) jaar, tenzij een van de Partijen de Overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van twee (2) maanden voor het einde van de Initiële Duur of een verlenging daarvan. Opzegging van de Overeenkomst dient schriftelijk en tegen het einde van een kalendermaand te geschieden.

6.2. Onverminderd het bepaalde in artikel 6.3, hebben Partijen het recht de Overeenkomst, geheel of gedeeltelijk, met onmiddellijke ingang tussentijds te ontbinden in het geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een wezenlijke verplichting onder de Overeenkomst door de andere Partij die, voor zover nakoming niet blijvend onmogelijk is of het verzuim niet reeds is ingetreden, niet binnen dertig (30) dagen na een schriftelijke ingebrekestelling door die Partij is gezuiverd. Betalingsverplichtingen van Opdrachtgever en alle andere verplichtingen tot medewerking door Opdrachtgever gelden in ieder geval steeds als wezenlijke verplichtingen onder de Overeenkomst.

6.3. Excellent Zorgontwikkeling is gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang tussentijds, geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder daartoe eerst Opdrachtgever in gebreke te hoeven stellen, indien:

 1. blijkt dat Opdrachtgever onjuiste en/of onvolledige informatie aan Excellent Zorgontwikkeling heeft verstrekt;
 2. aan Opdrachtgever (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend;
 3. het faillissement van Opdrachtgever wordt aangevraagd of verleend;
 4. Opdrachtgever zelf surséance van betaling of faillissement aanvraagt;
 5. Opdrachtgever aan zijn schuldeisers een (onderhands) akkoord aanbiedt of (met dit doel) een vergadering van schuldeisers bijeenroept;
 6. maatregelen worden getroffen die duiden op liquidatie of beëindiging van de onderneming van Opdrachtgever;
 7. de ondernemingsactiviteiten van Opdrachtgever naar het buitenland worden verplaatst;
 8. het vermogen van de Opdrachtgever onder bewind of beheer wordt gesteld;

6.4. Indien zich een situatie voordoet of dreigt voor te doen als omschreven in artikel 9.3 is Opdrachtgever verplicht Excellent Zorgontwikkeling daarvan onverwijld schriftelijk in kennis te stellen.

Beperking van aansprakelijkheid, afzien van garantie, vrijwaring

7.1 Opdrachtgever erkent en aanvaardt dat de Dienstverlening van Excellent Zorgontwikkeling wordt geleverd zoals deze is.

7.2 Opdrachtgever verklaart Excellent Zorgontwikkeling niet aansprakelijk te stellen met betrekking tot claims van de Opdrachtgever die voortkomen uit het gebruik van de Dienstverlening. Opdrachtgever vrijwaart Excellent Zorgontwikkeling voor iedere aanspraak of claim van alle derde partij(en) welke voortkomen uit of door het gebruik van de Dienstverlening.

7.3 Iedere aansprakelijkheid van Excellent Zorgontwikkeling voortvloeiende als gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Excellent Zorgontwikkeling, is beperkt tot het maximumbedrag per schadegeval dat in dat geval onder de door Excellent Zorgontwikkeling afgesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd. Indien, om welke reden dan ook, voornoemde verzekering geen aanspraak geeft op een uitkering dan wel geen uitkering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid van Excellent Zorgontwikkeling beperkt tot maximaal het door Excellent Zorgontwikkeling in het meest recente contractjaar aan Opdrachtgever gefactureerde en door Opdrachtgever betaalde bedrag. Excellent Zorgontwikkeling is in geen geval aansprakelijk voor enige vorm van indirecte schade.

Bescherming persoonsgegevens

8.1 Partijen kunnen een separate Overeenkomst sluiten waarin zij de verantwoordelijkheden, afspraken en wederzijdse verplichtingen vastleggen aangaande de uitwisseling en verwerking van, alsmede de omgang met persoonsgegevens.

8.2 Excellent Zorgontwikkeling verwerkt persoonsgegevens van Opdrachtgever en haar Gebruikers binnen de grenzen van de wettelijke voorschriften en de doelstellingen van respectievelijk Excellent Zorgontwikkeling en Opdrachtgever op behoorlijke, zorgvuldige en veilige wijze.

8.3 Excellent Zorgontwikkeling verwerkt persoonsgegevens van Gebruikers conform haar privacy policy, die gepubliceerd is op de website van Excellent Zorgontwikkeling (www.excellentzorgontwikkeling.nl).

Annulering van bestellingen en diensten

9.1 Als u een Opdrachtgever bent die gevestigd is in de Europese Unie, heeft u wettelijk recht op een bedenktijd. Deze periode begint zodra de opdrachtovereenkomst is ondertekend en eindigt aan het einde van 14 kalenderdagen na de datum van ondertekening. Als Opdrachtgever binnen deze periode van gedachten verandert en de opdracht wil annuleren, dan neemt Opdrachtgever onmiddellijk contact op via info@excellentzorgontwikkeling.nl. Het recht om te annuleren tijdens de bedenktijd is onderworpen aan de bepalingen van artikel 9.2.

9.2 Indien de dienstverlening op verzoek van de Opdrachtgever moet starten binnen de bedenktijd van 14 kalenderdagen dan ziet Opdrachtgever af van het recht op een bedenktijd.

9.3 Annulering van de Dienstverlening nadat de bedenktijd van 14 kalenderdagen is verstreken, is onderworpen aan de specifieke voorwaarden en kan onderworpen zijn aan een minimale contractduur of minimale afname.

Disclaimers

10.1 Diensten, producten of onderdelen hieruit mogen niet zonder toestemming van Excellent Zorgontwikkeling worden gedownload of verveelvoudigd. Voorts alle rechten voorbehouden.

10.2 Diensten en producten van Excellent Zorgontwikkeling zijn met grote zorgvuldigheid en met gebruikmaking van de meest actuele gegevens tot stand gekomen. Het is evenwel niet uitgesloten dat de informatie in de diensten of producten of het verkregen rapporten behorend bij de producten onjuistheden en/of onvolkomenheden bevat. Excellent Zorgontwikkeling aanvaart geen aansprakelijkheid voor direct of indirecte schade ontstaan door eventuele onjuistheden en/of onvolkomenheden. Aan de inhoud van deze diensten of producten kunnen geen rechten worden ontleend.

Wijzigingen algemene voorwaarden

11.1 Excellent Zorgontwikkeling  behoudt zich het recht voor om de website, de inhoud van de diensten en producten, en deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. Opdrachtgever is gebonden aan eventuele wijzigingen in de algemene voorwaarden vanaf het eerste gebruik van de website, producten of diensten na deze wijzigingen. Als Excellent Zorgontwikkeling wettelijk verplicht is om wijzigingen aan te brengen in deze algemene voorwaarden, zijn deze wijzigingen automatisch van toepassing op alle offertes,  producten en diensten die momenteel worden uitgevoerd.
 
11.2 In geval van tegenstrijdigheid tussen nieuwe algemene voorwaarden en eventuele eerdere versies daarvan, prevaleren de bepalingen van de nieuwe algemene voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
 

Slotbepalingen

12.1 De rechten en plichten van deze Voorwaarden en de levering van en toegang tot de Dienstverlening van Excellent Zorgontwikkeling waaronder online diensten en aanverwante onderwerpen zijn overdraagbaar door Excellent Zorgontwikkeling aan derden zonder dat hierdoor voor Opdrachtgever de mogelijkheid ontstaat de Overeenkomst te ontbinden. Hiervan zal Excellent Zorgontwikkeling Opdrachtgever op de hoogte stellen. Dit laat onverlet dat de dan rechthebbende de rechten en plichten van Excellent Zorgontwikkeling voortkomend uit de Overeenkomst dient te respecteren en te continueren. Het is Opdrachtgever niet toegestaan de Overeenkomst en/of enige van zijn rechten of verplichtingen ter zake over te dragen, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Excellent Zorgontwikkeling.

12.2 Iedere vordering uit hoofde van en/of voortvloeiende uit de Overeenkomst(en) is met onmiddellijke ingang, zonder nadere ingebrekestelling en zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst, volledig opeisbaar indien Opdrachtgever faillissement of surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement is verklaard. In voornoemde gevallen is Excellent Zorgontwikkeling – naast de in deze Voorwaarden genoemde rechten – bevoegd om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen.

12.3 Indien vast komt te staan dat enige in deze Voorwaarden beschreven bepaling onwettig, ongeldig of onuitvoerbaar is, zullen Partijen zich inspannen om de bepaling te vervangen door een bepaling die zo dicht mogelijk aansluit bij de te vervangen bepaling. De overige bepalingen van deze Voorwaarden blijven volledig van kracht.

12.4 Op deze Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12.5 Alle geschillen met betrekking tot de Overeenkomst, deze Voorwaarden of van overeenkomsten die ter uitvoering van de Overeenkomst worden gesloten, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Overijssel.

12.6 In geval van strijdigheid tussen de diverse documenten die afspraken tussen Partijen bevatten, geldt de volgende rangorde:

 1. De Opdrachtovereenkomst;
 2. Deze Algemene Voorwaarden;
 3. Eventuele aanvullende Voorwaarden.